Jihomoravský kraj

Informace k registraci poskytovatelů sociálních služeb

Informace k registraci sociálních služeb

 

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.
 

O registraci sociálních služeb je možné žádat na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou nebo místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba.
 

Žádosti k registracím dle zákona o sociálních službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách MPSV:
http://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome/index.jsp

 

Ke stažení jsou následující formuláře:

 Žadatel/poskytovatel sociálních služeb:

Pozn.: Podmínky registrace (§ 79, § 80 zákona o sociálních službách) je poskytovatel povinen splňovat po celou dobu registrace.
 

K formuláři „Údaje o registrované sociální službě“ je nezbytné doložit následující přílohy (přílohy jsou požadovány současně v tištěné podobě a v pdf formátu):

Popis realizace poskytování sociální služby (docx, 32 kB), a to včetně materiálního a technického zabezpečení realizace poskytování sociální služby.

Popis personálního zajištění poskytované sociální služby (docx, 33 kB), obsahující organizační strukturu poskytovatele se stručným popisem pracovních pozic - viz Přehled pracovních činností a odborné způsobilosti SP a PSS (docx, 23 kB), jmennou organizační strukturou, jmenný seznam pracovníků v návaznosti na zákon o sociálních službách. Pro přehledné doložení personálního zajištění poskytované sociální služby můžete využít formuláře Jmenný seznam pracovníků I  (docx, 61 kB) a  Jmenný seznam pracovníků II (docx, 51 kB), Informace k personálnímu zajištění (docx, 21 kB)

Plán finančního zajištění sociální služby (xlsx, 35 kB), popis finanční náročnosti celé sociální služby včetně předpokládaných příjmů pro zajištění rozpočtu soc. služby.

 

Současně je nutno doložit trestní bezúhonnost a odbornou způsobilost všech pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociální služby, prostřednictvím následujících příloh:

 

Informace ke změnám v registraci


Odlišení oznamovací povinnosti dle § 82 odst. 1 a žádosti o změně registrace dle § 82 odst. 2:
 

Poskytovatel oznamuje změny (§ 82 odst. 1),

Poskytovatel žádá o změny (§ 82 odst. 2),

Registrující orgán na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb vydá ve správním řízení rozhodnutí o změně registrace.
 

Požadované změny mohou být realizovány až po účinnosti rozhodnutí.


Poskytovatel zasílá SAMOSTATNĚ oznámení změn a SAMOSTATNĚ žádost
 

 

Metodický pokyn 1_2018 Metodika personálního zajištění registrovaných sociálních služeb (docx, 36 kB)

Metodický pokyn 2_2018 Zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb (docx, 46 kB)

Metodický pokyn 3_2018 Informace ke změnám v registraci (docx, 16 kB)

Metodický pokyn 4_2018 Informace ke zrušení registrace (docx, 16 kB)

Veřejně přístupné doporučené postupy MPSV (docx, 14 kB)