Jihomoravský kraj

OŽP Odbor životního prostředí

02.01.2017

1. Činnost odboru

09.04.2019

2. Právní předpisy a metodika

19.04.2018

3. Strategické dokumenty

02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

02.01.2017

5. Granty a dotace

18.04.2018

6. Co si potřebujete vyřídit

15.06.2017

Webový portál Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)

12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

16.05.2019

Zóny havarijního plánování JMK

29.04.2019

ODBORNÁ ZPRÁVA - BRNO-ZVONAŘKA - vyhodnocení kvality ovzduší 9/2018 – 2/2019

(pdf 18,3 MB) 

15.04.2019

Měření kvality ovzduší v lokalitách Česká a Kuřim – 2018

(pdf, 4,74 MB) 

31.01.2019

Akční plán EVVO na období 2019-2020

19.12.2018

Přehled provozovatelů podle zákona č. 224 z roku 2015 Sb. - březen 2018

05.12.2018

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2017

(pdf, 15,5 MB) 

01.10.2018

Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

19.12.2018

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií

02.07.2018

Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

23.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

29.03.2018

Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2017 (Ostopovice a Moravany)

29.11.2017

Dokumenty k problematice využití sedimentů z vodních toků a nádrží

22.11.2017

Prezentace z porady pracovníků orgánů ochrany přírody - Brno 11/2017

19.10.2017

Prezentace z porady pracovníků ochrany ZPF ORP JMK konané dne 21. a 22. 9. 2017 v Bzenci

03.08.2017

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v letech 2010 – 2016

(pdf, 7,93 MB) 

03.08.2017

Vyhodnocení smogových situací v Jihomoravském kraji v lednu a únoru 2017

(pdf, 2,19 MB) 

03.08.2017

Monitoring větrné eroze v lokalitě Kuchařovice 2016

(pdf, 2,94 MB) 

03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

03.08.2017

Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2016 (Jinačovice, Babice u Rosic)

(pdf, 5,01 MB) 

03.08.2017

Metodický pokyn k výsadbě dřevin ve volné krajině v JMK

(pdf, 15,7 MB) 

15.05.2019

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

17.01.2017

Vyhodnocení plnění Plánů odpadového hospodářství 2004-2015

17.03.2016

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství obce

11.01.2016

Měřicí kampaň kvality ovzduší v obcích Jihomoravského kraje - zima 2015 (Prace, Chudčice, Velké Pavlovice)

(pdf, 4,48 MB) 

28.05.2015

Rozptylová studie pro posouzení imisního zatížení z větrné eroze

09.03.2018

Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje, 2007-2015

13.11.2014

prezentace na poradě v Bzenci, říjen 2014

12.09.2017

Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

27.02.2015

Stanoviska, závazná stanoviska a povolení provozu dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

09.04.2019

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

22.10.2018

Projednávané záměry na vyhlášení přírodních památek a přírodních rezervací

28.03.2019

Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace

19.06.2012

Zpětný odběr vyřazených elektrozařízení

27.03.2017

Vodní dílo Nové Mlýny - studie VUT FAST Brno

27.03.2017

Vymezené území povodí Nových Mlýnů

15.01.2014

Metodický pokyn k ochraně hnízdních populací rorýse obecného

15.06.2017

Integrovaná prevence IPPC

03.01.2019

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány platný od 03.01.2019

(pdf, 112 kB)