Jihomoravský kraj

OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

    

 

AKTUALITY:

 

• 19. listopadu 2018, 10:30 hod

Bilaterální síťové setkání na téma „Interreg V-A AT-CZ – prioritní osa 3 – „Rozvoj lidských zdrojů“.
Stěžejním tématem síťového setkání je investiční priorita 10a: „Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení“.
- více informací zde

Přihlášky zasílejte na adresu knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

 Prezentace ze semináře ze dne 19. listopadu 2018 ke stažení zde

 

  Prezentace ze semináře pro žadatele ze dne 18. června 2018         ke stažení zde
 

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Vás prosíme, abyste nám zaslali s potvrzením Vaší účasti i vyplněný přiložený formulář (elektronicky) - ke stažení zde

(DE verze pro rakouské projektové partnery - ke stažení zde )

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 

 

• 17. květen 2019, 12:00 hod - termín předkládání projektových žádostí pro 8. zasedání Monitorovacího výboru.
Bližší informace jsou k dispozici na oficiální webové stránce programu www.at-cz.eu

 

• 17. května 2018 - Nová pravidla způsobilosti - více informací  zde

• 12. října 2018, 14:00 hod - termín předkládání žádostí do Fondu malých projektů - více informací zde

 

• 21. září 2018 - platí nová verze Příručky pro žadatele - ke stažení zde

 

 

 

Nové podmínky v rámci programu INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 

1. KRITÉRIA SPOLUPRÁCE

Splnění minimálně tří kritérií spolupráce – ze čtyř definovaných.

Kritéria spolupráce jsou:

• společná příprava projektu

• společná realizace projektu

• společný personál

• společné financování Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

2. PROJEKTOVÁ ŽÁDOST, VČETNĚ VŠECH POVINNÝCH PŘÍLOH

Projektová žádost je vyplňována žadateli on-line prostřednictvím eMS systému a je předkládána včetně všech příloh pouze v elektronické podobě.

3. VHODNÍ ŽADATELÉ

• veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Nově mohou v investiční prioritě 1 b) žádat i podnikatelé.

4. PRIORITNÍ OSY A INVESTIČNÍ PRIORITY/TEMATICKÉ CÍLE

• 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

o 1a) Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

o 1b) Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenos technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

• 2. Životní prostředí a zdroje

o 6c) Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.

o 6d) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

o 6f) Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší.

• 3. Rozvoj lidských zdrojů

o 10b) Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení.

• 4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

o 11) Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

5. KONZULTACE

Osobní konzultace projektového záměru u regionálních subjektů – nutná v případě uplatňování paušálních výdajů na přípravu projektu ve výši 5.000 EUR na projekt.

Kontaktní osoby za jednotlivé kraje a země zde:

 

Kontaktní osoby za Jihomoravský kraj:
 

Mgr. Monika Knettigová

tel.: +420 541 651 306, +420 739 324 055

e-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

 

CONNREG

 

 

 

Jihomoravský kraj realizuje projekt Connecting Regions AT-CZ (ConnReg AT-CZ), registrační číslo ATCZ1, který byl podpořen z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, a to v prioritní ose 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.Cílem projektu je propojit v česko-rakouském programovém území regionální rozvoj a tím také zlepšit kvalitu přeshraničních projektů. Dalším cílem je posilování institucionální spolupráce mezi rakouskými zeměmi a českými kraji.

Partnery projektu jsou: Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Spolková země Horní Rakousko, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional.GmbH. Město Vídeň působí v projektu jako strategický partner.

 

Bližší informace o projektu zde
 

 

Odkazy:

 

Oficiální stránky programu - INTERREG V-A AT-CZ

Národní orgán programu - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Kontrolní orgán pro CZ partnery - Centrum pro regionální rozvoj