Jihomoravský kraj

Posuzování vlivu na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Ochrana zemědělského půdního fondu

Integrovaná prevence (IPPC)

Povolování staveb v chráněném ložiskovém území

Stanovisko ke změně územního plánu pořizované zkráceným postupem