Jihomoravský kraj

10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Proti postupu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace může žadatel

podat ve lhůtě do 30 dnů od data doručení sdělení s odkazem na zveřejněnou informaci (§ 6), oznámení o výši úhrady (§ 17 odst. 3) nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d), odst. 7), příp. sdělení o odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c), u povinného subjektu stížnost.

Způsob pro podání stížnosti - každý pracovní den – v provozní době KrÚ

písemně:

O stížnosti, která se týká žádosti o informace ve věcech samostatné působnosti kraje, rozhoduje Ministerstvo vnitra, nevyhoví-li zcela stížnosti příslušný odbor krajského úřadu sám.

O stížnosti, která se týká žádosti o informace ve věcech přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušné ministerstvo, nevyhoví-li zcela stížnosti příslušný odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, příp. jiný orgán sám.

Stížnost spolu se spisovým materiálem povinný subjekt předkládá nadřízenému orgánu ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení stížnosti. Příjem stížnosti se nepotvrzuje, o postoupení stížnosti se vyrozumí stěžovatel. Nadřízený orgán rozhoduje o stížnosti do 15 dnů od jejího předložení povinným subjektem.

2) Jiné stížnosti

Stížnost může podat každý (fyzická či právnická osoba), kdo se domáhá ochrany svých práv, cítí se poškozen na svých právech či oprávněných zájmech, nebo chce upozornit na porušování právních předpisů.
 

Stížnost, ze které není patrné, kdo ji podává (není uvedeno jméno, příjmení a adresa stěžovatele, popř. bude v průběhu vyřizování zjištěno, že uvedené údaje jsou smyšlené), se považuje za stížnost anonymní.
 

Pokud stížnost podává více stěžovatelů společně a neurčí v ní, komu z nich se mají doručovat písemnosti v šetřené věci, doručují se všechny odesílané písemnosti tomu stěžovateli, který je ve stížnosti uveden na prvním místě.
 

a) Stížnosti spadající do oblasti přenesené působnosti JMK

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 175 dílčím způsobem upravuje vyřizování stížností týkajících se nevhodného chování úředních osob a postupu správního orgánu, pokud správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany.
 

Zvláštní právní úpravu stížností obsahuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
 

Podrobný postup pro přijímání a vyřizování stížností je stanoven vnitřním předpisem KrÚ 61/INA-KrÚ Směrnice pro vyřizování stížností a petic spadajících do oblasti přenesené působnosti JMK (doc, 162 kB), který je k dispozici na informacích KrÚ.


Stížnosti dle § 175 správního řádu mohou podat pouze dotčené osoby. Při určení toho, kdo je dotčená osoba se vychází z dikce § 2 odst. 3 správního řádu.


Stížnosti dle zákona o zdravotních službách může podat pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem. Podrobnější informace o stížnostech ve smyslu tohoto zákona naleznete zde (doc, 61 kB).
 

V režimu stížností spadajících do oblasti přenesené působnosti JMK nelze vyřizovat:

b) Stížnosti spadající do oblasti samostatné působnosti JMK


Na základě ustanovení § 59 odst. 1, písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydala Rada Jihomoravského kraje vnitřní předpis JMK 43/INA-VOK Pravidla pro vyřizování stížností a petic spadajících do oblasti samostatné působnosti JMK (doc, 116 kB), která jsou k dispozici na informacích KrÚ.


V režimu stížností spadajících do oblasti samostatné působnosti JMK nelze vyřizovat:

Způsob podání stížnosti

Stížnost lze podat každý pracovní den v provozní době KrÚ.

ústně:

Stížnosti podávané telefonicky se vyřizují dle povahy věci buď vysvětlením nebo se stěžovateli sdělí, aby stížnost sepsal písemně a tuto předal nebo zaslal příslušnému orgánu nebo organizaci, popř. ji podal osobně.

U věcí, které nelze vyřídit ihned, se sepisuje o obsahu stížnosti záznam, který se předloží stěžovateli k podpisu. Stěžovatel obdrží opis záznamu.

písemně:

Stížnosti napsané prostřednictvím elektronické pošty lze poslat bez zaručeného elektronického podpisu, ale se všemi potřebnými údaji o stěžovateli, nebo se zaručeným elektronickým podpisem. Tyto stížnosti se vyřizují stejným způsobem jako stížnosti podané v listinné podobě. Odpovědi na stížnosti lze zaslat i elektronicky. Stížnosti bez zaručeného elektronického podpisu, u nichž bude chybět jméno, příjmení nebo adresa stěžovatele, budou považovány za anonymní, pokud stěžovatel na výzvu nedoplní chybějící údaje.
 

Potvrzení příjmu stížností

Odbor příslušný k vyřízení stížnosti potvrdí její příjem do 7 dnů od doručení stížnosti na KrÚ. Příjem není třeba potvrzovat:

V případě, že KrÚ není kompetentní k prošetření stížnosti, postoupí věcně příslušný odbor originál stížnosti bezodkladně, nejdéle do 10 dnů věcně a místně příslušnému orgánu a ve stejné lhůtě o tom vyrozumí stěžovatele.


Stížnosti se vyřizují ve 30 denní lhůtě od doručení na KrÚ. Tuto lhůtu lze překročit jen v odůvodněných případech, a to s písemným souhlasem ředitelky KrÚ. Stížnosti podané ve smyslu zákona o zdravotních službách se vyřizují ve lhůtách stanovených tímto zákonem, viz zde (doc, 61 kB).

3) Petice

Petice je písemné podání, jež má níže uvedené náležitosti, prostřednictvím kterého se fyzické osoby nebo právnické osoby kolektivně obrací na orgány JMK ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti orgánů JMK.


Petici mohou podat fyzické osoby, právnické osoby, petiční výbor. Právnické osoby mohou podat petici jen tehdy, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.


Podrobný postup pro přijímání a vyřizování petic spadajících do oblasti přenesené působnosti je stanoven vnitřním předpisem KrÚ 61/INA-KrÚ Směrnice pro vyřizování stížností a petic spadajících do oblasti přenesené působnosti JMK (doc, 162 kB), který je k dispozici na informacích KrÚ.

 

Podrobný postup pro přijímání a vyřizování petic spadajících do oblasti samostatné působnosti je stanoven vnitřním předpisem Jihomoravského kraje 43/INA-VOK Pravidla pro vyřizování stížností a petic spadajících do oblasti samostatné působnosti JMK (116 kB), který byl vydán Radou JMK na základě ustanovení § 59 odst. 1, písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a je k dispozici na informacích KrÚ.
 

Petice musí být písemná a musí v ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru a jméno a příjmení toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.


V případě, že jsou k petici přiloženy podpisové archy, musí být na nich uvedena jména, příjmení, bydliště a podpisy osob, které petici podporují. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, příp. jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.


Petici je nutno orgánům JMK předložit v originálním znění, příp. v ověřené kopii. Petice, která nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, resp. bude předložena pouze v neověřené kopii, bude vyřizována podle obsahu buď jako stížnost, nebo jako běžné podání.

 

Petici lze podat každý pracovní den v provozní době KrÚ.

Způsob podání petice

písemně:

Nepatří-li věc do působnosti kraje nebo jeho orgánů, Odbor kontrolní a právní KrÚ JMK petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

Jihomoravský kraj nebo jeho orgány petici posoudí a do 30 dnů písemně odpoví tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

4) Návrh, podnět či jiné dožádání, kde obdržet rozhodnutí

a) Návrhy občanů kraje podle § 12 odst. 2 písm. d) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, k projednání určité záležitosti v samostatné působnosti na schůzi Rady Jihomoravského kraje nebo zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se předkládají písemně prostřednictvím krajského úřadu.

Takové návrhy jsou projednávány na schůzích rady v souladu se zákonem nejpozději do 60-ti dnů, jde-li o působnost zastupitelstva na jeho zasedání nejpozději do 90 dnů od doručení kvalifikovaného návrhu či žádosti (podepsaného nejméně 1000 občany kraje).

Návrhy, připomínky a podněty občanů kraje podle § 12 odst. 2 písm. e) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje se předkládají písemně prostřednictvím krajského úřadu.

Návrhy, připomínky a podněty občanů kraje vyřizuje věcně příslušný orgán kraje bezodkladně, nejdéle do 60 dnů a jde-li o působnost zastupitelstva do 90 dnů.

Návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje vyřizuje v souladu s § 59 odst. 1 písm. g) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada Jihomoravského kraje ve lhůtě obdobné jako pro návrhy, připomínky a podněty občanů kraje, tj. bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

 

Způsob podání

Lze podat každý pracovní den v provozní době KrÚ.

písemně:

b) Podání v rámci postupu správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá - správním řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Způsob podání

 

Lze podat každý pracovní den v provozní době KrÚ u věcně a místně příslušného orgánu

ústně do protokolu:

písemně:

 

Rozhodnutí nebo vyjádření či osvědčení můžete obdržet - v úředních dnech a hodinách - na věcně příslušném odboru krajského úřadu.

Nahlížet do spisu nebo stejnopis rozhodnutí můžete obdržet každý pracovní den – v provozní době KrÚ - na věcně příslušném odboru krajského úřadu.

Ověřování listin či podpisů se provádí každý pracovní den – v provozní době KrÚ - na informacích ve zvýšeném přízemí vlevo.