Jihomoravský kraj

12. Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku a loga Jihomoravského kraje

Granty a dotace

Veřejné sbírky

Státní občanství

Silniční doprava

Živnostenské podnikání

Životní prostředí

1. Formuláře žádostí o poskytnutí dotací dle těchto dotačních programů (všechny tyto formuláře jsou ke stažení na adrese)

a)  Podpora v oblasti vodního hospodářství:
      podprogramy:
      Podpora v oblasti vodárenství
      Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod
      Podpora staveb protipovodňové ochrany

b)   Podpora v oblasti vodního hospodářství

2. Žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností týkajících se exemplářů podle práva ES o ochraně ohrožených druhů (nařízení Rady (ES) č. 338/97) (http://www.env.cz/__C1256D3900472035.nsf)

3. Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace dle § 6 z.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (příloha č. 11 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu)

4. Vzor návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B (příloha č. 2 z.č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií)

5. vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění (vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění)

6. Formuláře žádostí dle vodního zákona :

7. Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - zde

Formuláře souhlasů s nominací a se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v souvislosti s udílením Ceny Jihomoravského kraje a Ceny hejtmana Jihomoravského kraje

Všechny formuláře je možné získat v úředních hodinách na odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Školství

http://www.jmskoly.cz

Plná moc ve věci vydání zápisového lístku

Žádost o vydání zápisového lístku