Jihomoravský kraj

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. (právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění, aplikovány jsou vždy ve znění pozdějších předpisů).

Právní předpisy obecného charakteru

Právní předpisy a metodika jednotlivých odborů

OD Odbor dopravy

OE Odbor ekonomický

OI Odbor informatiky

OINV Odbor investic

OKH Odbor kancelář hejtmana

OKŘ Odbor kancelář ředitele

OKP Odbor kontrolní a právní

OK Odbor kultury a památkové péče

OM Odbor majetkový

ORR Odbor regionálního rozvoje

OSV Odbor sociálních věcí

OSPŽ Odbor správní a Krajský živnostenský úřad

OŠ Odbor školství

OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu

OVV Odbor vnějších vztahů

OZ Odbor zdravotnictví

OŽP Odbor životního prostředí

IA Útvar interního auditu

ŘK Útvar řízení kvality
 


Do těchto i jiných právních předpisů či Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Úředního věstníku Evropské unie, Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, je možné nahlédnout v pracovních dnech v úředních hodinách na informacích ve zvýšeném přízemí vlevo.